Капацитети

Средното општинско техничко училиште „Ѓорѓи Наумов“ – Битола е средно стручно училиште верифицирано за повеќе образовни профили од машинската и електротехничката струка. Лоцирано е  на улица „Михајло Андоновски” бр. 1 и се простира на вкупна површина од 7229 м2. Во овој простор сместени се училници, кабинети, лаборатории, работилници и спортска сала. Училиштето располага со паркинг, зелена површина, отворени игралишта за кошарка,  мал фудбал, ракомет  и тениско игралиште. Објектот е наменски граден и пуштен во употреба 1986 год. Во училиштето се ангажирани 54 наставници на неопределено работно време, 5 наставници на определено работно време и 2 наставници од други училишта. Како административен и технички персонал се вработени 17 лица.

Наставни простории:

 • Универзални училници опремени со компјутери од проектот „Компјутер за секое дете‘‘ 20
 • Класична училница 1
 • Специјализирани кабинети 7               Лична карта на GTZ Кабинетот 
 • Лаборатории 4
 • Работилници 8

Други простории:

 • Просторија за наставниците 1
 • Просторија за директорот 1
 • Просторија за помошниците на директорот 1
 • Просторија за Кариерен центар за младите-СЕА 1
 • Просторија за педагошко-психолошката служба 1
 • Библиотека 1
 • Читална 1
 • Простории за работа на стручните активи 11
 • Сала за состаноци 1

Спортски објекти:

Опременост на училиштето:

 • компјутери 106+120, графоскопи 27, видеобим 3, разгласни станици 1, ТВ – приемници 2, радиокасетофони 11, епископи 1, фотокопири 1, дијапроектори 4, печатари  13, камери за видео надзор 11, дигитални фотоапарати 2, DVD плеери 3, мини системи 3, скенери 5, сателитска антена 1,

машинска работилница:

 • универзални стругови 6, универзални глодалки 3, CNC струг 1, ексцентар преси 3, хидраулична преса 1, брусилка за рамно брусење 1, машински пили 2, апарати за заварување 7 итн.