Редовни

РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ

Во училиштето во учебната 2018/2019 година се образуваат 694 редовни ученици, распоредени во 33 паралелки. Во прва година учат 222 редовни ученици, во втора година 185, во трета година 124 и во четврта година учат 163 ученици.

ИЗЛЕЗ

Со постојните наставни планови и програми во  учебната 2018/2019 година  редовните ученици се образуваат за следните занимања:

ЧЕТИРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ
  • Машински техничар
  • Техничар за компјутерско управување
  • Автотехничар-мехатроничар
  • Машинско енергетски техничар
  • Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
  • Електротехничар за електроника и телекомуникации
  • Електротехничар енергетичар
  • Машински механичар
  • Електромеханичар

ВЛЕЗ

Во Училиштето можат да се запишат и да се образуваат редовни ученици со завршено основно образование, според конкурсот за упис на Министерството  за  образование.

ПРООДНОСТ

– Хоризонтална

Во Училиштето можат да се запишат во втора година и ученици кои прва година ја завршиле во друга  струка или во гимназија,  со полагање на диференцијални испити што се карактеристични за образовниот профил. Редовните ученици, со полагање на диференцијални испити, можат  да го променат образовниот профил.

За ваквата проодност одлука донесуваат стручните органи и тела на Училиштето, а директорот на училиштето донесува решение.

– Вертикална

Учениците што се запишани во образовните профили со четиригодишно траење на образованието, по завршувањето на последната година на образованието, полагаат или завршен испит или државна матура. Положената државна матура е услов за запишување на факултет, а  училиштето претставува одлична основа за студирање на сите технички факултети.