Машинска

Практичната настава за машинската струка за тригодишното и четиригодишното образование се реализира во работилниците на училиштето, а за занимањето автомеханичар за втора година делумно, а за трета година во целост во сервиси и работилници. Планираните посети во програмата за дел од содржините за кои не е можно да се реализираат во работилницата, планирани се посети на организациии таму каде учениците можат поблиску да се запознаат со процесот. Ова особено за втора година машински техничар и машинско енергетски техничар

Учениците за занимањето машински техничар за производство практична настава ќе изведува во кабинетот за НУМА како и за предметот Програмирање со вежби како и Автоматско управување и програмирање. Овој кабинет заради целосно искористување на опремата и задоволување на барањата за ефикасен наставен процес ќе го делат со својата работа двајца наставници по практична настава.