Електротехничка

               Електротехничката струка нуди образование во сферата на компјутерската техника и автоматиката, електрониката, телекомуникациите и електроенергетиката.

               Училиштето располага со соодветни просторни и материјални ресурси за квалитетно изведување на наставата и стекнување на знаења и вештини од областа на секторот електротехника. 

               По завршувањето на средното четиригодишно образование, учениците од овој сектор можат да го продолжат своето образование на сродни високообразовни институции во државата и пошироко. Повратната информација која ја добиваме од нашите бивши ученици е дека тие одлично се снаоѓаат на факултет и добро се потковани со знаење од средното техничко училиште. 

               Оние ученици кои го завршуваат средното образование полагајќи завршен испит или пак стекнале диплома за тригодишно стручно образование, веднаш можат да одговорат на барањата на пазарот на трудот во локалните компании, државни и приватни фирми. Во таа насока, дел од часовите по практична настава се изведуваат токму во таквите локални фирми, со цел учениците уште при образованието во средното училиште да добијат јасна слика за активностите и работните обврски на кои треба да одговорат во иднина.