Образовни профили

Официјалното објавување на конкурсот за упис во учебната 2019/2020 година ќе биде на 31.03.2019 година.

Во следната 2019/2020 година нашето училиште како предлог до МОН ги дава следните образовни профили.

 

Четиригодишно траење:

Машинска струка

– Техничар за компјутерско управување

– Машински техничар/Машинско енергетски техничар

– Техничар за моторни возила

Електротехничка струка

– Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– Електротехничар за електроника и телекомуникации

– Електротехничар енергетичар

Тригодишно траење

Машинска струка

– Обработувач на метал/Заварувач

– Инсталатер за греење и климатизација/ Машинист за енергетски постројки

Електротехничка струка

– Електромеханичар/Електро0механичар за компјутерска техника и технологија