Образовни профили

Во учебната 2020/2021 година нашето училиште ги нуди следните образовни профили:

Четиригодишно образование:

Машинска струка

– Техничар за компјутерско управување

– Машински техничар/Машинско енергетски техничар

– Машински техничар за моторни возила

Електротехничка струка

– Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– Електротехничар за електроника и телекомуникации

– Електротехничар енергетичар

– Техничар за индустриска мехатроника (дуално стручно образование)

Тригодишно образование

Машинска струка

– Обработувач на метал/Автомеханичар

– Инсталатер на цевкини водови