Образовни профили

Во следната 2011/2012 година може да се запишете на еден од следните образовни профили

 

Четиригодишно траење :

Машинска струка

– Машински техничар

– Машински воздухопловен техничар

– Машинско енергетски техничар

-Автотехничар-Мехатроничар

-Техничар за компјутерско управување

Електротехничка струка

– Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– Електротехничар за електроника и телекомуникации

– Електротехничар енергетичар

Тригодишно траење

Машинска струка

– Машински механичар

– Металостругар

Електротехничка струка

– Електроинсталатер и монтер

– Електромеханичар види и во Галерија