Образовни профили

Во следната 2018/2019 година може да се запишете на еден од следните образовни профили

 

Четиригодишно траење:

Машинска струка

– Техничар за компјутерско управување

– Машински техничар/Машинско енергетски техничар

-Автотехничар-мехатроничар

Електротехничка струка

– Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– Електротехничар за електроника и телекомуникации

– Електротехничар енергетичар

Тригодишно траење

Машинска струка

– Обработувач на метал/Заварувач

– Инсталатер за греење и климатизација/ Машинист за енергетски постројки

Електротехничка струка

– Електромеханичар