Образовни профили

Во учебната 2019/2020 година нашето училиште ги нуди следните образовни профили:

Четиригодишно образование:

Машинска струка

– Техничар за компјутерско управување

– Машински техничар/Машинско енергетски техничар

– Машински техничар за моторни возила

Електротехничка струка

– Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– Електротехничар за електроника и телекомуникации/Електротехничар енергетичар

– Техничар за индустриска мехатроника

Тригодишно образование

Машинска струка

– Обработувач на метал/Заварувач

– Инсталатер за греење и климатизација/ Машинист за енергетски постројки

Електротехничка струка

– Електромеханичар за компјутерска техника и технологија