Образовни профили

Во учебната 2022/2023 година нашето училиште ги нуди следните образовни профили/квалификации:

Четиригодишно образование:

Сектор Машинство

– Техничар за компјутерско управување

– Машински техничар/Машинско енергетски техничар

– Машински техничар за моторни возила

Сектор Електротехника

– Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– Електротехничар за електроника и телекомуникации

– Електротехничар енергетичар (во соработка со ФОД Новаци)

– Техничар за индустриска мехатроника (дуално стручно образование во соработка со Кромберг и Шуберт)

Тригодишно образование

Сектор Машинство

– Обработувач на метал/Заварувач