Информации

 

Основен критериум за запишување на редовните ученици во училиштето е завршено основно училиште со одреден број на поени во зависност од успехот и поведението на ученикот. Бројот на поени зависи од изборот на профилот и занимањето за тригодишно и четиригодишно образование. Тие бодови ги одредува Министерството за образование и наука, следејќи ја општата политика на образованието, пазарната политика и интересот спрема конкретните профили во конкретен временски период

Потребни документи за запишување во прва година:

 

  • Пријава за запишување и истата е бесплатна
  • Оригинални свидетелства од петто до осмо одд.
  • Извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот)
  • Дипломи од државни и меѓународни натпревари

Пресметување на поени