Екскурзии

Во рамките на Програмата за реализација на екскурзиите се предвидуваат две еднодневни екскурзии (есенска и пролетна) кои ќе имаат воспитно-рекреативен карактер. И оваа година екскурзијата се изведува под мотото “Движи се да не заборавиш да одиш‘’. Организацијата на ваквите еднодневни екскурзии со воспитно рекреативен карактер ќе се реализираат во организација на наставниците по физичко воспитување и наставникот одговорен по екологија. Заради масовноста што понекогаш доведува до некои проблеми кои негативно се одразуваат и притоа се губи воспитниот карактер на екскурзиите заради што класните раководители се задолжуваат да посветат поголемо внимание за воспитната улога на екскурзијата. Сметаме дека ваквиот начин на организација ќе доведе до надминување на пројавените слабости од претходните години и учениците ќе се придржуваат на “мотото’’ дадено со екскурзијата. За таа цел беше нагласено дека класните раководители се обврзни да бидат заедно со своите ученици за целото време додека трае екскурзијата.

Стручните активи во своите програми за работа имаат планирано стручно-научни екскурзии со кои ќе се реализира посета на работни организации во локалната средина и надвор од општината, а со цел да можат да се запознаат со работата на организациите и технолошките процеси кои ги изучуваат во текот на нивното образование.