Кодекс

3. ОДНЕСУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

◊       СПРЕМА УЧЕНИЦИТЕ

Родителите ќе:

o       го почитуваат своето дете;

o       создадат најдобри можни услови за учење;

o       бидат трпеливи, секогаш подготвени за разговор и охрабрување своето дете;

o       бидат реални во однос на своето дете;

o       учествуваат во воспитно-образовниот процес активно.

◊       СПРЕМА ДРУГИТЕ РОДИТЕЛИ

Родителите ќе настојуваат да:

o       се почитуваат меѓусебно;

o       се залагаат за доброто на сите ученици;

o       развиваат меѓусебна соработка за доброто на цело училиште.

◊       СПРЕМА ПРОФЕСОРИТЕ И ОСТАНАТИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО

Родителите ќе:

o       го почитуваат професорот како личност;

o       ги почитуваат напoрите и залагањaтa на професорите;

o       соработуваат и ќе ја помагаат работата на класниот раководител, другите професори и останатите вработени во училиштето;

o       придонесуваат за напредување на училиштето.