Кодекс на однесување на учениците, вработените и родителите