конкурс

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ УПИСЕН РОК, ПРВО ПРИЈАВУВАЊЕ

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за електроника и телекомуникации

Електротехничар енергетичар

Техничар за компјутерско управување

Машински техничар / Машинско eнергетски техничар

Автотехничар-мехатроничар

 

Пресметување на поени за запишување во I година

 

СЛОБОДНИ МЕСТА И ПОТРЕБНИ ПОЕНИ ЗА ПРВ УПИСЕН РОК, ВТОРО ПРИЈАВУВАЊЕ

VtoroPrijavuvanje1

ПОБРЗАЈТЕ: Има уште слободни места во најатрактивните занимања Електротехничар енергетичар и Машински (енергетски) техничар (Најбарани занимања, затоа што енергетскиот систем е еден од најразвиените во Р. Македонија). Исто така за прв пат оваа година има две нови атрактивни занимања со тригодишно траење: Инсталатер за греење и климатизација и Електромеханичар за компјутерска техника и технологија. Може да се најде по некое слободно место и во занимањата Автотехничар-мехатроничар и Електротехничар за електроника и телекомуникации

 

OБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Образовен профил

Број на слободни места

Потребен минимум поени

Електротехничка струка

ЗАНИМАЊА СО ЧЕТИРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ

1

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

102 ученици

3 паралелки

55

2

Електротехничар за електроника и телекомуникации

34 ученици

1 паралелка

50

3

Електротехничар енергетичар

34 ученици

1 паралелка

45

ЗАНИМАЊА СО ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ

4

Електромеханичар (ГТЗ)

24 ученици

1 паралелка

30

5

Електромеханичар за компјутерска техника и технологија

34 ученици

1 паралелка

30

Машинска струка

ЗАНИМАЊА СО ЧЕТИРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ

6

Техничар за компјутерско управување

34 ученици

1 паралелка

45

7

Машински техничар / Машинско eнергетски техничар

34 ученици

1 паралелка

45

8

Автотехничар-мехатроничар

34 ученици

1 паралелка

45

ЗАНИМАЊА СО ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ

9

Машински механичар / конструкциски механичар (ГТЗ)

24 ученици

1 паралелка

30

10

Автомеханичар/Инсталатер за греење и климатизација

34 ученици

1 паралелка

30

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

          При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:
–  пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);

– оригинални свидетелства од VI до IX одделение

  • –   извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето– оригинален документ).

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока, јунски и августовски, со две пријавувања во јунскиот и едно пријавување во августовскиот рок.

Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 28 и 29 јуни 2017 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2017 година, од 07:00 – 15:00 часот.

Второто пријавување од јунскиот уписен рок и запишување на учениците ќе се врши на 5 јули 2017 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 6 јули 2017 година.

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 24 август 2017 година, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 25 август 2017 година.

Училиштата кои во двата уписни рока не ги пополниле утврдените ученички места за запишување со овој Конкурс продолжуваат со запишување на учениците до 31 август 2017.

Против одлуката за упис учениците и нивните родители (старатели), во рок од 24 часа од соопштувањето на резултатите, можат да поднесат приговор до Училишниот комисија, која по приговорот решава во рок од 24 часа од приемот на приговорот.

Решението по приговорот е конечно.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

 

Критериуми за избор на учениците се :

− среден успех на ученикот од VI до IX одделение;

− среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);

− дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и републички натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);

− средна вредност од поени добиени за поведение.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и републички натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од републички натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

 

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

За учениците кои деветто одделение го завршиле во Република Македонија, а едно, две или три одделенија (шесто, седмо или осмо) завршиле во странство, з за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат  истите критериуми за  избор на ученици дадени погоре.

П Р Е Г Л Е Д

на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците

 С Т Р У К А  Наставни предмети кои се задолжителни  Наставни предмети кои се од значење за струката, односно изборното подрачје 
 Машинска струка  мајчин и странски јазик математика, физика
 Електротехничка струка  мајчин и странски јазик математика, физика

 

Види го филмот кој го изработија учениците за училиштето.

ЕДИНСТВО НА НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ

rome