Самоевалуација и развоен план на училиштето

Врз основа на завршената самоевалуација на Училиштето во ноември 2021 година, направен е развоен план на училиштето за периодот од 2021 до 2025 година. Резултатите од самоевалуацијата и планот за развој на училиштето се дадени во продолжение.

Самоевалуација на училиштето 2021 година

Развоен план на училиштето 2021 – 2025 година