Вонредни

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Листа за проодност од тригодишно во четиригодишно средно стручно образование – Електротехничка струка

Струки и профили во стручното образование за занимање

(тригодишно образование)

Струки и профили во техничкото образование (четиригодишно образование) Стручни предмети за проодност
Струка Профили Струка Профили
Електротехничка струка Електроинсталатер и монтер Електротехничка струка Електротехничар – енергетичар 1.Електрични ма­ши­ни и погони

2. Автоматика

Електромеханичар Електротехничка струка Електротехничар – енергетичар 1.Електрични апарати и уреди

2. Автоматика

Електромеханичар за шински возила и уреди Електротехничка струка Електротехничар – енергетичар 1.Електрични машини и погони

2.Електрични апарати и уреди

Електротехничка струка

Електромеханичар за електронски уреди Електротехничка струка Електротехничар за електроника и телекомуникации 1.Дигитална електроника и микропроцесори 2.Телекомуникациски склопови и уреди
Електромеханичар за телекомуникации Електротехничка струка Електротехничар за електроника и телекомуникации 1.Електронски склопови и уреди 2.Телекомуникациски склопови и уреди
 Автоелектричар Електротехничка струка Електротехничар за електроника и телекомуникации 1.Електронски склопови и уреди 2.Телекомуникациски склопови и уреди
Електромеханичар за СС постројки Електротехничка струка Електротехничар за електроника и телекомуникации 1.Електронски склопови и уреди 2.Телекомуникациски склопови и уреди


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАШИНСКА СТРУКА

Листа за проодност од тригодишно во четиригодишно средно стручно образование – Машинска струка

Струки и профили во стручното образование за занимање(тригодишно образование) Струки и профили во техничкото образование (четиригодишно образование) Стручни предмети за проодност
Струка Профили Струка Профили
Машинска струка Автомеханичар Машинска струка Автотехничар  – мехатроничар 1.Електротехника 2. Електроника
Металостругар Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Заварувач Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Машинобравар Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Бравар Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Машинист за термопостројки Машинско – енергетски техничар 1.Хидропневматска техника

2.Термотехника

Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Машинист за компресорски и ладилни постројки Машинско – енергетски техничар 1.Хидропневма-тска техника

2.Термотехника

Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Механичар за земјоделски машини Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Земјоделска струка

   
Металоглодач Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Водоинсталатер Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Механичар за текстилни машини Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Текстилна струка

   
Конструкциски механичар Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Автолимар Автотехничар  – мехатроничар 1. Технологија на моторни возила

2.Електротехника

Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Алатничар Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Бравар – механичар за железнички возни средства Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Сообраќајна струка Техничар за железнички сообраќај 1. Експлоатација на железнички возила

2. Организација на превоз на патници и стока со железница

Златар Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Геолошко –металуршка и рударска струка

   
Лимар Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Машинист за хидропневматски постројки Машинско – енергетски техничар 1.Хидропневматска техника

2.Термотехника

Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Металобрусач Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Механичар за железнички возила и возни средства Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Сообраќа-јна струка Техничар за железнички сообраќај 1. Експлоатација на железнички возила

2. Организација на превоз на патници и стока со железница

Прецизен механичар Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Механичар за градежни и рударски машини Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Градежна струка    
Геолошко – металуршка и рударска струка    
 
Автотехничка струка Каросериски механичар Машинска струка Автотехничар  – мехатроничар 1. Технологија на моторни возила

2.Електроника