Вонредни

Со донесување на Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот на следење, проверување и оценување, полагање на испити и напредување на учениците во средното училиште, овозможен е премин на учениците од средно образование со тригодишно траење во средно образование со четиригодишно образование во истa или сродна наставна програма.

Учениците во нашето училиште ќе можат да се запишуваат како вонредни или редовни, во зависност од возраста и моменталниот број на ученици во постојните паралелки од четврта година. Своето образование можат да го продолжат и во други училишта, но само во исти или сродни наставни програми.

Со пристигнување на решенијата за донесување на Испитните програми за општообразовни и стручни предмети се утврдува следната проодност за одредени струки и профили:

ЛИСТА ЗА ПРООДНОСТ

Се полагаат три општообразовни предмети и два стручни предмети, зависно од струката и профилот и СИТЕ ПРЕДМЕТИ од четврта година, согласно избраната струка и профил.

СИТЕ СТРУКИ И ЗАНИМАЊА

ТРИ ОПШТООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ:

1.    МАЈЧИН ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (македонски јазик и литература или албански јазик и литература)

2.    МАТЕМАТИКА

3.    СТРАНСКИ ЈАЗИК

ДВА СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Листа за проодност од тригодишно во четиригодишно средно стручно образование – Електротехничка струка

 

Струки и профили во стручното образование за занимање(тригодишно образование) Струки и профили во техничкото образование (четиригодишно образование) Стручни предмети за проодност
Струка Профили Струка Профили
Електротехничка струка Електроинсталатер и монтер Електротехничка струка Електротехничар – енергетичар 1.Електрични ма­ши­ни и погони

2. Автоматика

Електромеханичар Електротехничар – енергетичар 1.Електрични апарати и уреди

2. Автоматика

Електромеханичар за шински возила и уреди Електротехничар – енергетичар 1.Електрични машини и погони

2.Електрични апарати и уреди

Електромеханичар за електронски уреди Електротехничар за електроника и телекомуникации 1.Дигитална електроника и микропроцесори 2.Телекомуникациски склопови и уреди
Електромеханичар за телекомуникации Електротехничар за електроника и телекомуникации 1.Електронски склопови и уреди 2.Телекомуникациски склопови и уреди
Електромеханичар за СС постројки Електротехничар за електроника и телекомуникации 1.Електронски склопови и уреди 2.Телекомуникациски склопови и уреди
Електротехничар за електроника и телекомуникации 1.Електронски склопови и уреди 2.Телекомуникациски склопови и уреди

 

МАШИНСКА СТРУКА

Листа за проодност од тригодишно во четиригодишно средно стручно образование – Машинска струка

Струки и профили во стручното образование за занимање(тригодишно образование) Струки и профили во техничкото образование (четиригодишно образование) Стручни предмети за проодност
Струка Профили Струка Профили
Машинска струка Автомеханичар Машинска струка Автотехничар  – мехатроничар 1.Електротехника 2. Електроника
Металостругар Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Заварувач Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Машинобравар Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Бравар Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Машинист за термопостројки Машинско – енергетски техничар 1.Хидропневматска техника

2.Термотехника

Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Машинист за компресорски и ладилни постројки Машинско – енергетски техничар 1.Хидропневма-тска техника

2.Термотехника

Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Механичар за земјоделски машини Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Земјоделска струка

   
Металоглодач Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Водоинсталатер Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Механичар за текстилни машини Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Текстилна струка

   
Конструкциски механичар Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Автолимар Автотехничар  – мехатроничар 1. Технологија на моторни возила

2.Електротехника

Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Алатничар Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Бравар – механичар за железнички возни средства Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Сообраќајна струка Техничар за железнички сообраќај 1. Експлоатација на железнички возила

2. Организација на превоз на патници и стока со железница

Златар Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Геолошко –металуршка и рударска струка

   
Лимар Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Машинист за хидропневматски постројки Машинско – енергетски техничар 1.Хидропневматска техника

2.Термотехника

Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Металобрусач Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Механичар за железнички возила и возни средства Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Сообраќа-јна струка Техничар за железнички сообраќај 1. Експлоатација на железнички возила

2. Организација на превоз на патници и стока со железница

Прецизен механичар Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Механичар за градежни и рударски машини Машинска струка Машински техничар 1. Автоматско управување и програмирање

2. Возила и механизација

Градежна струка    
Геолошко – металуршка и рударска струка    
 
Автотехничка струка Каросериски механичар Машинска струка Автотехничар  – мехатроничар 1. Технологија на моторни возила

2.Електроника