Вонредни

Со донесување на Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот на следење, проверување и оценување, полагање на испити и напредување на учениците во средното училиште, овозможен е премин на учениците од средно образование со тригодишно траење во средно образование, во средно образование со четиригодишно образование во ист или сроден наставен програм.

Учениците во нашето училиште ќе можат да се запишуваат како вонредни или редовни, во зависност од возраста и моменталниот број на ученици во постојните паралелки од четврта година. Своето образование можат да го продолжат и во други училишта, но само во исти или сродни наставни програми.

Со пристигнување на решенијата за донесување на Испитните програми за општообразовни и стручни предмети се утврдува следната проодност за одредени струки и профили:

ЛИСТА ЗА ПРООДНОСТ

Се полагаат три општообразовни предмети и два стручни предмети, зависно од струката и профилот и СИТЕ ПРЕДМЕТИ од четврта година, согласно избраната струка и профил.

Распоред на испити за март:

Предмети од Електро струка март

Предмети од Машинска струка јуни

Предмети од Општообразовна група октомври

СИТЕ СТРУКИ И ЗАНИМАЊА

ТРИ ОПШТООБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ:

1.    МАЈЧИН ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА (македонски јазик и литература или албански јазик и литература)

2.    МАТЕМАТИКА

3.    СТРАНСКИ ЈАЗИК

ДВА СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ