Околина

Општината Битола, во која работи Средното општинско техничко училиште „Ѓорги Наумов“, спаѓа во поголемите и поразвиени општини во Република Северна Македонија. Најголем стопански субјект е Рударско-енергетскиот комбинат – Битола, со кој соработуваме долги години. Воспоставена е соработка и со компанијата за автомобилски кабли Кромберг & Шуберт.  Со оваа компанија од септември 2019 година се реализира дуално стручно образование преку квалификацијата Техничар за индустриска мехатроника. Училиштето соработува и ќе продолжи да соработува и со повеќе други приватни и јавни фирми, како и со Занаетчиската комора.

Кон нашето училиште гравитираат и ученици од општините Ресен, Демир Хисар и од блиските општини Новаци и Могила во кои нема средни училишта. Исто така, факултетите при универзитетот „Св. Климент Охридски“ придонесуваат за интересот на учениците за нашето училиште. Голем број ученици по завршувањето на средното образование продолжуваат со школување на овој универзитет.