Компјутери

Инсталирање и сервис на компјутери.

Инсталирање и сервис на компјутерски мрежи.

Изработка на WEB сајтови.

Галерија