Вработени

 

 

Наставен кадар по електро и машинска група предмети:

 
Електро: Машинска:
Стојковиќ Душан Ташковски Ѓеорги
Ацевски Илче Трајковска Елизабета
Чунговски Димитар Лумбурова Билјана
Котевски Стево Христовски Гоце
Илиевски Ацо Крстевска Виолета
Тасевски Владо Масларова Сузана
Ѓеоргиевски Тони Митревска Цветанка
Маринчек Мирјана Никлевски Зоран
Михајловски Ацо Пецакова Билјана
Панов Тони Бошковски Петар
Петров Пеце Секулов Благој
Христовска Билјанка Здравковски Љупчо
Томе Горјанов Соколески Трајче
Ралевски Андреја Драган Стојановиќ
Сервини Жанета  
Сервини Јани  
Спироски Илчо
Богоевска Благица  
Котевски Томислав