Конкурс за прва година во учебната 2024/2025 година

Според објавениот конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта во Република Северна Македонија, Училишната комисија за запишување на ученици при СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола распишува

И Н Т Е Р Е Н  К О Н К У Р С

за запишување ученици во прва година во учебната 2024/2025 година