Слободни места за третото пријавување од уписот во прва година

Во среда на 30.06 е третото пријавување од јунскиот уписен рок за прва година во учебната 2021/2022 година. Слободните места по образовни профили и бараниот број на поени е следниот:

Машинска струка

Техничар за компјутерско управување – 7 слободни места, 45 поени

Машински техничар/Машинско-енергетски техничар – 15 слободни места, 38 поени

Машински техничар за моторни возила – 20 слободни места, 38 поени

Обработувач на метал/Заварувач – 27 слободни места, 30 поени

Електротехничка струка

Електротехничар за електроника и телекомуникации – 6 слободни места,  50 поени

Елекротехничар енергетичар – 3 слободни места, 45 поени

Техничар за индустриска мехатроника – 1 слободно место, 55 поени