Второ пријавување за упис во прва година во учебната 2021/2022 година

Второто пријавување во јунскиот уписен рок за учебната 2021/2022 година ќе се одржи на 23 и 24 јуни од 7 до 19 часот и на 25 јуни од 7 до 13 часот.

Поените по образовни профили за второто пријавување се следните:

Електротехничка струка:

Електротехничар за електроника и телекомуникации – 50 поени

Електротехничар енергетичар – 45 поени

Техничар за индустриска мехатроника – 55 поени

Машинска струка:

Техничар за компјутерско управување – 45 поени

Машински техничар/Машинско-енергетски техничар – 38 поени

Машински техничар за моторни возила – 38 поени

Обработувач на метал/Заварувач – 30 поени