Завршна сметка за 2020 година

Во продолжение е даден финансискиот извештај – завршна сметка на СОТУ Ѓорѓи Наумов – Битола за 2020 година. Деталите можете да ги погледнете на следните линкови:

Одлука

БПР 78532

БС 78532

ПП 78532

СПД 78532

БПР 78547

БС 78547

ПП 78547

СПД 78547

БПР 78710

БС 78710

ПП 78710

СПД 78710

БПР 90315

БС 90315

ПП 90315

СПД 90315