Списоци на ученици од прва година по класови

Во продолжение можете да ги видите списоците со ученици од прва година по класови и нивните класни раководители во учебната 2020/2021 година.

Наставата за сите ученици ќе започне онлајн, со исклучок на часовите по практична настава за трета и четврта година кои ќе се реализираат со физичко присуство. За наставата на далечина (онлајн) сите ученiци треба да имаат валидна mail адреса за приклучување на националната платформа за учење од далечина. Учениците ќе бидат контактирани од нивните класни раководители околу начинот на комуникација, задолжувањето на учебници, распоредот на часови, пополнувањето на пријави за погорните години и слично. За таа цел редовно пратете ги информациите на веб страната на Училиштето и facebook страната.

I-1 клас, Техничар за компјутерско управување

I-2 клас, Машински техничар/Машинско-енергетски техничар

I-3 клас, Машински техничар за моторни возила

I-4 клас, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

I-5 клас, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

I-6 клас, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

I-7 клас, Електротехничар за електроника и телекомуникации

I-8 клас, Електротехничар енергетичар

I-9 клас, Техничар за индустриска мехатроника