Резултати од третото пријавување

Во продолжение можете да ги видите резултатите од третото пријавување во јунскиот уписен рок за учебната 2020/2021 година.

Електротехничар за електроника и телекомуникации

Машински техничар/Машинско-енергетски техничар

Сите ученици чие место на живеење  е оддалечено повеќе од 2,5 километри од Уќилиштето, да го спуштат и испечатат следниот документ за превоз:

Документ за превоз

Пополнетиот документ заедно со копија од лична карта на родител/старател да се донесе во училиштето најдоцна до петок 03.07.