Резултати од второто пријавување

Во продолжение можете да ги погледнете резултатите од второто пријавување во јунскиот уписен рок за учебната 2020/2021 година во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“:

Електротехничка струка

Електротехничар за електроника и телекомуникации

Електротехничар енергетичар

Техничар за индустриска мехатроника

Машинска струка

Техничар за компјутерско управување

Машински техничар/Машинско-енергетски техничар

Машински техничар за моторни возила

Сите примени кандидати чие место на живеење е оддалечено над 2,5 километри од Училиштето, да го спуштат и испечатат следниот документ за превоз:

Документ за превоз

Пополнетиот документ заедно со копија од лична карта од родител/старател да се достави во Училиштето најдоцна до 1 јули во периодот од 8 до 12 часот.

Во истиот период, оние ученици кои немаат доставено потврда за примени вакцини, да ја достават во Училиштето.