Резултати од првото пријавување

Во продолжение можете да ги погледнете резултатите од првото пријавување во јунскиот уписен рок за учебната 2020/2021 година во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“:

Електротехничка струка

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за електроника и телекомуникации

Електротехничар енергетичар

Техничар за индустриска мехатроника

Машинска струка

Техничар за компјутерско управување

Машински техничар/Машинско-енергетски техничар

Машински техничар за моторни возила

Инсталатер на цевкини водови

Обработувач на метал/Автомеханичар

Второто пријавување ќе биде на 24 и 25 јуни од 7 до 19 часот. Поените за второто пријавување по образовни профили се следните:

Електротехничар за електроника и телекомуникации – минимум 46 поени

Електротехничар енергетичар – минимум 41 поен

Техничар за индустриска мехатроника – минимум 53 поени

Техничар за компјутерско управување – минимум 45 поени

Машински техничар/Машинско-енергетски техничар – минимум 35 поени

Машински техничар за моторни возила – минимум 40 поени

Инсталатер на цевкини водови – минимум 30 поени

Обработувач на метал/Автомеханичар- минимум 30 поени