Завршна сметка за 2019 година…

Во продолжение е даден финансискиот извештај – завршна сметка на СОТУ Ѓорѓи Наумов – Битола за 2019 година. Деталите можете да ги погледнете на следните линкови:

БПР Буџетски корисници 60312 2019 год.

БС Буџетски корисници 60312 2019 год.

ДЕ Буџетски корисници 60312 2019 год.

СПД Буџетски корисници 60312 2019 год.

БПР Буџетски корисници 60313 2019 год.

БС Буџетски корисници 60313 2019 год.

ДЕ Буџетски корисници 60313 2019 год.

СПД Буџетски корисници 60313 2019 год.

БПР Буџетски корисници 78528 2019 год.

БС Буџетски корисници 78528 2019 год.

ДЕ Буџетски корисници 78528 2019 год.

СПД Буџетски корисници 78528 2019 год.

БПР Буџетски корисници 78532 2019 год.

БС Буџетски корисници 78532 2019 год.

ДЕ Буџетски корисници 78532 2019 год.

СПД Буџетски корисници 78532 2019 год.

БПР Буџетски корисници 78710 2019 год.

БС Буџетски корисници 78710 2019 год.

ДЕ Буџетски корисници 78710 2019 год.

СПД Буџетски корисници 78710 2019 год.

БПР Буџетски корисници 90315 2019 год.

БС Буџетски корисници 90315 2019 год.

ДЕ Буџетски корисници 90315 2019 год.

СПД Буџетски корисници 90315 2019 год.

Даночен биланс 2019