Обука за ракувач на виљушкар

СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ за сите невработени лица нуди обука за ракувач на виљушкар. Обуката ќе се реализира во период од 3 месеци, а по завршување на обуката кандидатите ќе изведуваат секојдневна практична работа во реални услови кај работодавач во времетраење од 1 месец.

          Лицата вклучени во обуките ќе добијат месечен надомест од 9.000,00 денари, со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход за времетраењето на обуката.

          Невработените лица кои ќе ја завршат обуката, практичната работа и успешно ќе го положат предвидениот испит, ќе се стекнат со сертификат издаден од нашето училиште кое е верификуван спроведувач на обуката.

          Пријавувањето се врши во Центарот за вработување – Битола до 20.03.2019 година!