Активности за учениците во месец август 2018

Во продолжение се дадени информации за активностите на учениците за месец август.

09.08 – 10.08, 09.00 ч. – полагање поправни испити за завршни класови; консултации за испити од државна матура и завршен испит

13.08 – доделување дипломи за завршни класови

13.08, 10.00 ч. – полагање Англиски јазик – екстерен испит од државна матура

14.08, 10.00 ч. – полагање Македонски јазик и литература – екстерен испит од државна матура

15.08, 10.00 ч. – полагање Физика, Историја и Бизнис – екстерен испит од државна матура

16.08, 10.00 ч. – полагање Математика – екстерен испит од државна матура

16.08, 08.30 ч. – 11.00 ч. – пријавување поправни испити за незавршни класови; подготвителна настава

17.08, 09.00 ч. – полагање Македонски јазик и литература – завршен испит за четиригодишно и тригодишно образование

20.08, 09.00 ч. – полагање стручно-теоретски дел (машински механичар)

             10.00 ч. – интерни испити од државна матура/завршен испит за машинска и електротехничка струка

20 – 23.08 – полагање поправни испити за незавршни класови

20 – 24.08 – одбрана на проектни задачи

21.08 – практичен испит од завршен испит – машински механичар

30.08 – уписи на ученици во втора, трета и четврта година кај класните раководители

            09.00 ч. – доделување свидетелства за незавршни класови; доделување дипломи