Резултати од второто пријавување во јунскиот уписен рок во I (прва) година во СОТУ Ѓорѓи Наумов – Битола

На 28.06.2018 година се одржа второто пријавување во јунскиот уписен рок во I (прва) година во средното образование во учебната 2018/2019 година.

Во продолжение се дадени резултатите од второто пријавување во СОТУ Ѓорѓи Наумов – Битола за сите образовни профили од електротехничка и машинска струка.

Електротехничка струка – четиригодишно образование

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Електротехничар за електроника и телекомуникации

Електротехничар енергетичар

Електротехничка струка – тригодишно образование

Електромеханичар

 

Машинска струка – четиригодишно образование

Техничар за компјутерско управување

Машински техничар/Машинско-енергетски техничар

Автотехничар – мехатроничар