Информации од јавен карактер

Завршна сметка за 2020 година

Завршна сметка за 2019 година

Завршна сметка за 2018 година

Годишна програма на училиштето за учебната 2018/2019 година

Годишен извештај за работата на училиштето во учебната 2017/2018 година

Завршна сметка за 2017 година

Завршна сметка за 2016 година за СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола
Жиро сметка: 703010475890315

Биланс на состојба

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Приходи и расходи во текот на годината

Структура на приходи по дејности

Завршна сметка за 2016 година за СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола
Жиро сметка: 703010475878710

Биланс на состојба

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Приходи и расходи во текот на годината

Структура на приходи по дејности

Leave a Reply

Your email address will not be published.